top of page

ma 24 jun

|

The White House Collective

The Art of Open Dialogue: Embodied Values in Work and Life

Dialoog kan ingrijpende veranderingen aanbrengen in hoe we luisteren en op elkaar reageren. Het is door dialoog dat we betekenis vinden. In deze workshop zullen we samen onderzoeken hoe we dialogische relaties en mogelijkheden kunnen creëren in onze eigen contexten en levens.

Registration is Closed
See other events
The Art of Open Dialogue: Embodied Values in Work and Life
The Art of Open Dialogue: Embodied Values in Work and Life

Time & Location

24 jun 2019 09:00 – 25 jun 2019 17:30

The White House Collective, Zandpad 3A, 1054 GA Amsterdam, Netherlands

About the Event

(see below for the description in English)

The Art of Open Dialogue: Embodied Values ​​in Life and Work

Een tweedaagse intensieve ervaringsdompeling in de dialoogpraktijk

Dialoog kan ingrijpende veranderingen aanbrengen in hoe we luisteren en op elkaar reageren. Het is door middel van dialoog dat we de wereld om ons heen begrijpen; het is door dialoog dat we betekenis vinden. Dialoogprocessen leren ons om te blijven met ambiguïteit, ongemak en onzekerheid als een noodzakelijke en generatieve praktijk. In deze workshop zullen we samen onderzoeken hoe we dialogische relaties en mogelijkheden kunnen creëren in onze eigen contexten en levens.

Wilt u meer zinvolle relaties met de mensen in uw leven?

Wilt u uw waarden beter begrijpen en manieren vinden om ze in uw dagelijks leven te verankeren?

Wil je anderen helpen hun eigen weg te vinden, door hen te helpen inzichten en ideeën te ontwikkelen?

Wat je zult ervaren:

leer relaties op te bouwen op basis van waarheid en vertrouwen

Oefen met jezelf en anderen te zijn

Ontdek hoe je luistert en antwoordt in dialoog

Gebruik reflectie om de dynamiek beter te begrijpen

Vergroot je tolerantie van onzekerheid

Wat is Open Dialoog ?

Open Dialoog is een model voor geestelijke gezondheidszorg waarin crisis en leed als zinvol worden aangepakt, in gesprek met de persoon in nood, met familie en sociale connecties.

In plaats van te proberen een onmiddellijk antwoord te vinden of te bieden, koestert Open Dialogue nieuwsgierigheid en ondersteunt het het netwerk om hun eigen mede-gemaakte afspraken te vinden. Het primaire doel van professionele betrokkenheid is om de dialoog te faciliteren en in dialoog de weg vooruit te vinden.

Waarom Open Dialoog?

De dialogenpraktijk kan diepgaande veranderingen aanbrengen in hoe we luisteren en op elkaar reageren. Het is door middel van dialoog dat we de wereld om ons heen begrijpen; het is door dialoog dat we betekenis vinden. Dialoogprocessen leren ons om te blijven met ambiguïteit, ongemak en onzekerheid als een noodzakelijke en generatieve praktijk.

Deze manier van zijn kan worden gebruikt om relaties in zowel het persoonlijke als professionele leven te verbeteren, om te helpen conflicten te onderhandelen, om organisatieculturen van binnenuit te beïnvloeden en om in tijden van onzekerheid met elkaar te zijn.

Waarom deze workshop?

We bieden een unieke experiëntiële voorproefje van de therapeutische ruimte van Open Dialogue voor een verscheidenheid aan mensen met verschillende achtergronden.

Hoewel Open Dialogue-trainingen typisch gericht zijn op professionals en systemen voor de geestelijke gezondheidszorg, nodigen wij therapeuten, gemeenschapsactivisten, facilitators en diegenen onder ons die leven met nood in onze persoonlijke relaties en leven uit. We zullen gezamenlijk onderzoeken hoe we die relaties en mogelijkheden in onze eigen contexten en levens kunnen creëren.

In een poging om de dialoogpraktijk breder toegankelijk te maken, bieden we een ervaringsgerichte introductieworkshop aan voor Open Dialogue. In deze workshop zul je ontdekken hoe het gebruik van de dialoog een positieve invloed kan hebben op je leven, zowel persoonlijk als professioneel.

Als een open dialoog is deze workshop ook opzettelijk flexibel om aan de behoeften van de groep te voldoen wanneer we elkaar ontmoeten, op de dag en in het moment.

Wat dit niet is:

dit is geen inleiding tot het onderzoek en de "handleiding" van Open Dialogue. We werken niet met colleges of veel lesmateriaal. Dialoog wordt geleerd door in dialoog te zijn, en daar zullen we ons vooral op richten.

Programma-informatie:

De workshop vindt plaats op 24 & 25 Juni, te Amsterdam, in een prachtige locatie aan het Vondelpark. Natuurlijk wordt voor koffie, thee en lunch gezorgd. Beide dagen beginnen om 9.00 uur en eindigen ruwweg om 18.00 uur, met een lunchpauze van 60 minuten in de vroege namiddag. Hoog opgeleide en ervaren cursusbegeleiders begeleiden u door middel van dialoogpraktijken die zijn ontworpen om een ​​band te creëren en te verdiepen, met gefaciliteerd groepsgesprek na elke oefening om persoonlijke en groepsinzichten te verkrijgen. We hebben dit programma ontwikkeld om ervoor te zorgen dat deelnemers de basispraktijk van Open Dialogue begrijpen, ongeacht hun niveau van eerdere ervaring of training. De training wordt in het Engels gefaciliteerd met de hulp van een Nederlandse ondersteuning en deelnemers worden aangemoedigd om hun moedertaal te gebruiken tijdens de break-outsessies.

Dag 1: Into Dialogue

geschiedenis en idee van de bijeenkomst

ingaan Aanpak van hoop en angst

bouwen aan een netwerk

SamenCo-creatie dialoog

Beingness & Withness

Waarden in de praktijk

Dag 2: Gebruiken Dialoog

uitdagingen - wanneer we naar monoloog gaan

Verbinding met uw context

Een nieuwe wereld van verbinding

bedenken De cirkel sluiten

Uw facilitators:

Olga Runciman is de eerste en enige psycholoog in de privépraktijk in Denemarken die zich specialiseert in extreme toestanden (psychose). Ze is een internationale trainer en spreker, schrijver, campagnevoerdster en artiest. Zij is mede-oprichter van het Danish Hearing Voices-netwerk en het nieuwe International Institute for Psychiatric Drug Intrekking. Ze is bestuurslid voor verschillende organisaties, waaronder Intervoice, Mad in America, The Danish Psychosocial Rehabilitation en anderen. Ze heeft onlangs haar driejarige open dialoogopleiding als gezinstherapeut afgerond. Olga ziet mentale problemen vanuit een postpsychiatrisch oogpunt en gelooft niet dat er een juiste manier is om gekte in te kaderen. Ze gelooft in het openen van ruimtes waar andere perspectieven een geldige rol kunnen aannemen en zoekt niet naar oplossingen binnen de psychiatrie. In plaats daarvan pleit ze ervoor dat we verder gaan dan de psychiatrie, en de aanvaarding aanmoedigen dat niet alle menselijke problemen op een modernistische technologische manier kunnen worden begrepen.

Dr. Iseult Twamley is een klinisch psycholoog en open dialoogtrainer / supervisor. Zij is Clinical Lead van de Irish Open Dialogue-praktijk in West Cork als onderdeel van de Adult Mental Health Service. In het afgelopen decennium waren haar benadering van therapie en therapie in dialoog en sociaal opzicht haar belangrijkste aandachtspunten, voortgekomen uit haar deelname aan het eerste internationale Open Dialogue 3-jarig programma, waar ze haar certificering behaalde als Open Dialogue-trainer. Ze heeft ook een achtergrond in Cognitieve Gedragstherapie, Dialectisch Gedragstherapie, Familie Interventies en Schema Therapie modaliteiten. Naast haar klinische werk is Iseult de afgelopen vijftien jaar docent geweest aan een aantal universiteiten in het Verenigd Koninkrijk, waaronder University College London en de University of Cardiff.

Als familielid en overlevende van een trauma is Iseult gepassioneerd door benaderingen van de geestelijke gezondheid die gericht zijn op collaboratieve en co-productieve praktijken. Ze is voorstander van en blijft zoeken naar mogelijkheden om niet-professionele bronnen van wijsheid te horen en te leren.

__________________________________________________________________________________

English details:

Do you want more meaningful relationships with the people in your life?

Do you want to better understand your values and find ways to embed them in your daily life?

Do you want to help others discover their own path, helping them develop insights and ideas?

As a participant, you will:

Learn how to build relationships based on truth and trust

Practice being present with yourself and others

Explore how you listen and respond in dialogue

Use reflection in order to understand dynamics more fully

Expand your tolerance of uncertainty

What is Open Dialogue

Open Dialogue is a model of mental health care in which crisis and distress are addressed as meaningful, in conversation with the person in distress, their family and social connections.

Rather than trying to find or provide an immediate answer, Open Dialogue fosters curiosity and supports the network to find their own co-created understandings. The primary aim of professional involvement is to facilitate the dialogue, and in dialogue, the way forward is found.

Why Open Dialogue?

Dialogical practice can offer profound changes to how we listen and respond to each other. It is through dialogue that we understand the world around us; it is through dialogue that we find meaning. Dialogical processes teach us to stay with ambiguity, discomfort, and uncertainty as a necessary and generative practice.

This way of being can be used to improve relationships in both personal and professional life, to help negotiate conflicts, to influence organizational cultures from within, and to be with each other in times of uncertainty.

Why this workshop?

We are offering a unique experiential taster of the therapeutic space of Open Dialogue for a variety of people with different backgrounds.

While Open Dialogue training typically targets mental health professionals and systems, we invite therapists, community activists, facilitators and those of us living with distress in our personal connections and life. We will explore together how we might create those relationships and possibilities in our own contexts and lives.

In an effort to make dialogue practice more widely accessible, we are offering an experiential introductory workshop to Open Dialogue. In this workshop, you will discover how using dialogue can positively impact your life, both personally and professionally.

Like open dialogue, this workshop is also deliberately flexible to meet the needs of the group when we meet, on the day and in the moment.

What this is not:

This is not an introduction to the research and “manual” of Open Dialogue. We do not work with lectures or a lot of teaching material. Dialogical practice is learned through being in dialogue, and that is where we will primarily focus.

Program details:

The workshop takes place on 24 & 25 June, in Amsterdam, in a beautiful location near the Vondelpark. Coffee, tea and lunch will be provided. Both days begin at 9:00 and end roughly at 18:00, with a 60 minute lunch break in the early afternoon. Highly trained and experienced course facilitators guide you through dialogue practices designed to create and deepen connection, with facilitated group conversation after each exercise to extract personal and group insights. We've developed this program to ensure that participants grasp the foundational practice of Open Dialogue, no matter their level of prior experience or training.

Day 1: Entering Into Dialogue

History and Idea of the Meeting

Addressing Hopes and Fears

Building the Network

Co-creating dialogue

Being-ness & With-ness

Values in Practice

Day 2: Using Dialogue

Dialogical challenges - when we move to monologue

Connection to your context

Envisioning a new world of connection

Closing the circle

Your facilitators:

Olga Runciman is the first and only psychologist in private practice in Denmark to specialise in extreme states (psychosis). She is an international trainer and speaker, writer, campaigner, and artist. She is a co-founder of the Danish Hearing Voices network and the new International Institute for Psychiatric Drug Withdrawal. She is a board member for a variety of organisations including Intervoice, Mad in America, The Danish Psychosocial Rehabilitation organisation and others. She has recently finished her three-year open dialog education as a family therapist. Olga views mental distress from a Postpsychiatric viewpoint and does not believe there is a correct way to frame madness. She believes in opening up spaces where other perspectives can assume a valid role and does not seek to find solutions within psychiatry. Instead, she advocates we should be moving beyond psychiatry, encouraging an acceptance that not all human problems can be grasped in a modernist technological manner.

Dr. Iseult Twamley is a Clinical Psychologist and Open Dialogue Trainer/Supervisor. She is Clinical Lead of the Irish Open Dialogue practice in West Cork as part of the Adult Mental Health Service. In the past decade, dialogical and social constructionist approaches to therapy have been her primary focuses, sparked by her participation in the first international Open Dialogue 3 Year Program where she earned her certification as an Open Dialogue trainer. She also has a background in Cognitive Behavioural Therapy, Dialectical Behaviour Therapy, Family Interventions, and Schema Therapy modalities. In addition to her clinical work, over the past fifteen years, Iseult has been a lecturer at a number of universities throughout the UK including University College London and the University of Cardiff. As a family member and trauma survivor herself, Iseult is passionate about approaches to mental health that address collaborative and co-productive practices. She advocates and continues to seek opportunities to hear and learn from non-professional sources of wisdom.

_____________________________________________________________________________

Tickets

Price

Quantity

Total

 • For professionals

  € 565,00

  For psychiatrists, psychologists, other therapeutic practitioners interested in using Open Dialogue as part of their work.

  € 565,00

  0

  € 0,00

 • Individuals / non-profit orgs

  € 345,00

  This is for people with lived experience of crisis or altered states, their family members or individuals interested in using the Open Dialogue method primarily for personal relationships.

  € 345,00

  0

  € 0,00

Total

€ 0,00

Share This Event

bottom of page